2008-09 Mevrouw Bankí van het Maritiem- en Juttersmuseum uit Oudeschild kreeg op 16 oktober 2008 een schilderij van Souwtje de Wijn aangeboden. Esther Banki was uitgenodigd voor een presentatie over de Gouden Driehoek en werd aangenaam verrast met deze gift. Het schilderij was door het Texelfonds op de Lionsveiling aangekocht. Het Maritiem museum had wel belangstelling voor de originele asfaltgravure van Souwtje de Wijn, maar geen financiele mogelijkheden voor aankoop van het schilderij. De gravure heeft een mooi plaatsje in het Ouderschildermuseum gekregen.

2008-08 Ter ere van het 100-jarig bestaan van Excelsior heeft het Texelfonds besloten deze bloeiende verening, ongevraagd een financiele donatie te doen. Op de feestelijke receptie in De Bijenkorf
kreeg de jubilaris een cheque van € 2.000,- van de voorzitter van het Texelfonds uitgereikt.

Op 26 september 1908 richtte meester Pool, het schoolhoofd van de school met de Bijbel in Oosterend, de Christelijke Harmonie vereniging Excelsior op. Dit was de basis van honderd jaar muziekgeschiedenis in Oosterend. Een historie die wordt gekenmerkt door een grote verbondenheid tussen dorp en vereniging.

2008-07 Cineast Manfred van Eyk uit Hilversum krijgt van het Texelfonds € 10.000,-. Het geld is bedoeld als bijdrage in de kosten van een documentaire over het tuinwallenlandschap van Texel. De film maakt deel uit van een serie over Nederlandse cultuurlandschappen en zal worden uitgezonden door de NCRV. Daarnaast zijn de DVD’s van de film beschikbaar voor educatief gebruik.

2008-06 De IVN (Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie) organiseert een natuurgidsencursus. Ook voor deze stichting is het moeilijk gebleken deze cursus financieel mogelijk te maken.Het bestuur van het Texelfonds heeft daarom besloten een bijdrage te doen van € 1.980,00,-. De cursus is bedoeld om dertig bij het IVN aangesloten vrijwilligers te scholen in het leiden van natuurexcursies. Daardoor wordt bevorderd dat een groter publiek belangstelling krijgt voor de natuur op het eiland. Bij het project is een groot aantal vrijwilligers betrokken die met zijn allen belangrijk werk verrichten en zo een goede kwaliteit van leven op Texel mede bewerkstelligen en ondersteunen.

kerkmuur2008-05 Stichting Dorpsherstel Texel ontving in 2008 een bedrag van € 15.000,-. Het Texelfonds stelde het bedrag beschikbaar om de muren rond de terp van de Waalderkerk te laten restaureren.

De Waal lag in het verleden aan zee en had twee havenkommen. Bij de kerkmuur liggen nog stukjes fundament van een oud cafeetje. Vanuit dit cafe keken de bezoekers uit over de haven en de zee. De oorspronkelijke noordmuur kwam tot stand in 1865 en bestond uit tufsteen. Tijdens de opstand van de Georgiers, aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, werd de tufstenen kerk in brand geschoten. Het bouwwerk brandde tot de grond toe af. De nieuwe kerk van bakstenen kwam in 1952 gereed. De noordmuur rond de kerk, die deels in tact is gebleven, verkeerde tot voor kort in slechte staat en was toe aan restauratie. Om de omgeving te verfraaien schonk het Texelfonds nog een aanvullende bijdrage van € 1350,- voor het plaatsen van drie bankjes.

2008-04 De Historische Vereniging kreeg € 5.000,- als tegemoetkoming bij de aankoop van een collectie oude Texelse ansichtkaarten. De 4.879 oude kaarten zijn afkomstig uit de nalatenschap van een Texelse verzamelaar.

2008-03 Cultuurhistorisch museum De aanvraag voor nieuw stellingmateriaal teneinde de aanwezige collectie op een overzichtelijk wijze op te slaan en goed te kunnen bewaren is door het bestuur van het Texelfonds gehonoreerd. Uit de beschikbare gelden van de TESO van 2007 is € 1.400,- aan de Stichting Cultuurhistorisch Museum overgemaakt.

2008-02 Sociale minima Van een anonieme schenker is een bedrag ontvangen van € 2.000,- ter besteding aan de sociale minima. Hoewel dit niet helemaal past binnen de doelstelling van het Texelfonds heeft het bestuur de gift graag geaccepteerd. Uiteindelijk is besloten het bedrag ter beschikking te stellen van de directeur van de Muziekschool Texel ter besteding aan lesgeld voor kinderen waarvoor het betalen ervan problemen oplevert.

2008-01 Jeugdproject Uit de opbrengst van de jaarlijkse boedelveiling van de Lionsclub Texel heeft hetTexelfonds € 1.500,- ontvangen ter besteding aan een jeugdproject. Dit bedrag is besteed voor de aanschaf van een zgn. 'technische koffer'waarmee leerlingen van het VMBO aan leerlingen van de basisscholen op Texel hun werkstukken kunnen demonstreren en uitleggen. Hierdoor wordt bereikt dat de VMBO leerlingen leren om uit te leggen wat ze gemaakt hebben (examenopdracht) en de leerlingen van de basisscholen kunnen op deze manier vroegtijdig kennis nemen van de technische vakken.

2006-01 Natuurbehoud Via een landelijk opererend fonds, welke anoniem wenst te blijven, kreeg het Texelfonds in oktober 2005 een gift van € 15.000,-. Voorwaarde was dat het geld aangewend diende te worden voor projecten op het gebied vanNatuurbehoud op Texel.
Vervolgens heeft het bestuur, in overleg met de leden van de Raad van Advies, diverse gerenommeerde instellingen en werkgroepen benaderd om een aanvraag te doen. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in het toekennen van:

vogelringnet€ 3.100,- aan de Ringgroep Korverskooi voor het vervangen van netten en ringen. De netten en ringen zijn nodig voor hun werk en waren dringend aan vervanging toe.

€ 4.998,- voor de Agrarische natuurvereniging "De Lieuw" die mede met dit geld een weel in het gebied van de Havensluis kon herstellen. De weel is ontstaan tussen 1378 en 1436, toen bij Den Hoorneen vloedhaak (strandwal) doorbrak. Er ontstond een grote ronde waterpoel, wiel of weel genaamd. Tijdens de ruilverkaveling is de waterpoel dichtgegooid en werd hij de "rommelweel' genoemd. Voor zover bekend is dit de enige weel op Texel, die op deze wijze is ontstaan. De waterpoel is daarom van grote aardkundige- en cultuurhistorische waarde en is is in de jaren 2005-2006 weer in ere hersteld.

€ 1.900,- voor de Vleermuisgroep Texel voor het inventariseren van de vleermuissoorten op Texel.

grondwatermeter2€ 5.000,- aan Nationaal Park Duinen van Texel voor het plaatsen van grondwatermeters. De meters zijn aan provinciale watermeetnet gekoppeld en de grondwaterstand kan goed in de gaten worden gehouden. Afhankelijk van de meetresultaten kan het natuurbeheer in het duingebied worden aangepast.

Een van de meters is bij de Tureluursweg-Kwekerijweg geplaatst. In dit gebied is een geleidelijke overgang van weide naar bos gemaakt en de weiden worden natuurvriendelijk beheerd. Er is een duinrel uitgegraven en de grondwaterstand is verhoogd. De duinrel is een waterloop die door kwelwater uit de duinen wordt gevoed. Kwelwater uit de duinen is schoon en heeft het hele jaar ongeveer dezelfde temperatuur. Met al deze maatregelen blijft zoet water langer in het gebied en krijgt de natuur meer kansen. Bijzondere planten en dieren kunnen weer overleven.

Texelfonds
Postbus 56
1790 AB Den Burg

Bankrelaties
Rabobank: NL75RABO0156730820
Van Lanschot: NL53FVLB0226006638

ANBI

TOP